Pyetjet e bëra më shpesh - Regjistrimi i jahteve në Hong Kong

A mund të aplikojë ndonjë shtetas për regjistrimin e jahteve në Hong Kong?

Regjistrimi i anijeve është i hapur si për banorët e Hong Kongut ashtu edhe për jorezidentët. Nuk ka rëndësi kombësia e aplikantit, për sa kohë që ata plotësojnë kriteret e pranueshmërisë për regjistrimin e varkave.
Për banorët e Hong Kongut, ata duhet të jenë banor të përhershëm të Hong Kongut dhe të zotërojnë varkën.
Për jorezidentët, ata duhet të zotërojnë varkën dhe të synojnë ta përdorin atë në ujërat e Hong Kongut. Atyre do t'u kërkohet gjithashtu të japin një person kontakti dhe adresë lokale në Hong Kong dhe mund t'u nënshtrohen kërkesave shtesë, si marrja e një leje lundrimi.

Çfarë dokumentesh nevojiten për të regjistruar jahtin?

Dokumentet e mëposhtme kërkohen për të regjistruar një varkë në Hong Kong:

 • Një faturë shitjeje ose dokument tjetër që vërteton se aplikanti është pronari ligjor i varkës.
 • Një certifikatë përputhshmërie me rregulloret e sigurisë, si p.sh. një çertifikatë studimi sigurie, e lëshuar nga një organizatë e njohur.
 • Një politikë e vlefshme sigurimi që mbulon varkën dhe përdorimin e saj në ujërat e Hong Kongut.
 • Një kopje e identifikimit të aplikantit, si një kartë identiteti ose pasaportë e Hong Kongut.

A mund të regjistrohem në Hong Kong si një kartë tregtare ose bareboat?

Po. Në Hong Kong, varkat e përdorura për qëllime komerciale, të tilla si karta bareboat, kërkohet të regjistrohen në Departamentin e Marinës, ashtu si anijet private.

A pranoni dokumente në ndonjë gjuhë?

Në Hong Kong, gjuha zyrtare është gjuha kineze dhe angleze. Të gjitha dokumentet zyrtare, përfshirë ato që lidhen me regjistrimin e varkave, në përgjithësi kërkohet të jenë në anglisht ose kinezisht.
Nëse ndonjë nga dokumentet është në një gjuhë tjetër, ata do të duhet të përkthehen në anglisht ose kinezisht nga një përkthyes i certifikuar.

Sa është koha e parashikuar që do të duhet që jahti im të regjistrohet në Hong Kong?

Procesi i regjistrimit zakonisht zgjat rreth 4-6 javë nga data e dorëzimit të aplikimit, me kusht që të gjitha dokumentet e kërkuara të jenë të rregullta.

Si duket dokumenti i regjistrimit?

Certifikata e regjistrimit është zakonisht një dokument letre që përmban informacionin e mëposhtëm:

 • Emri i pronarit të regjistruar
 • Përshkrimi i varkës, duke përfshirë markën, modelin dhe numrin e serisë
 • Data e regjistrimit
 • Numrin e regjistrimit
 • Data e skadimit të regjistrimit
 • Një foto e varkës
 • Emri dhe adresa e pronarit.
Ai përfshin gjithashtu vulën dhe nënshkrimin e departamentit detar, si dhe një vulë zyrtare.

Për sa kohë është i vlefshëm regjistrimi në Hong Kong?

Në Hong Kong, regjistrimi i një varke është i vlefshëm për një periudhë prej një viti, pas së cilës duhet të rinovohet.

A nevojitet inspektimi?

Po, zakonisht kërkohet një inspektim i varkës si pjesë e procesit të regjistrimit në Hong Kong. Inspektimi kryhet nga Departamenti i Marinës për të siguruar që anija plotëson rregullat dhe standardet e sigurisë të përcaktuara nga departamenti.

Çfarë flamuri më duhet që të valoj në jahtin tim pasi të kryhet regjistrimi?

Pasi jahti juaj të regjistrohet në Hong Kong, kërkohet që të mbajë flamurin detar të Hong Kongut.

Cilat varka mund të regjistrohen me flamurin e Hong Kongut?

Varkat e kënaqësisë: Këtu përfshihen varkat që përdoren për përdorim rekreativ ose personal, si jahtet, varkat me vela dhe motobarkat.
Anije komerciale: Këtu përfshihen varkat që përdoren për qëllime biznesi, të tilla si varkat çarter, anijet e peshkimit dhe anijet e ngarkesave.
Anije bareboat charter: Këto janë varka që merren me qira pa ekuipazh, dhe statuti është përgjegjës për funksionimin dhe mirëmbajtjen e varkës.

A ndihmoni me licencën e MMSI?

Për të aplikuar për një licencë të Hong Kong-ut, do t'ju duhet:

 • Dëshmia e pronësisë së anijes si fatura e shitjes/kontrata e blerjes së shitjes
 • Një certifikatë e vlefshme regjistrimi

Cilat mënyra pagese pranohen?

Ne pranojmë të gjitha mënyrat e pagesës.

Çfarë lloj licence kërkohet për të lundruar?

Për anijet rekreative, Departamenti i Marinës së Hong Kongut nuk kërkon ndonjë licencë specifike për funksionimin e anijeve të kënaqësisë nën 15 metra gjatësi, megjithatë, operatori duhet të respektojë rregulloret dhe standardet e sigurisë të vendosura nga Departamenti i Marinës.
Për varkat me gjatësi mbi 15 metra, operatori duhet të mbajë një licencë të vlefshme për drejtimin e anijes së kënaqësisë në Hong Kong (PVDL), ose një licencë të vlefshme drejtimi të anijes së kënaqësisë të lëshuar nga një vend i huaj i njohur dhe anija duhet të jetë në përputhje me rregulloret dhe standardet e sigurisë të vendosura. nga Departamenti i Marinës.
Për anijet komerciale, operatori duhet të mbajë një licencë të vlefshme të drejtimit të anijes tregtare në Hong Kong (CVDL) ose një licencë të vlefshme të drejtimit të anijes tregtare të lëshuar nga një vend i huaj i njohur dhe anija duhet të jetë në përputhje me rregulloret dhe standardet e sigurisë të përcaktuara nga Departamenti i Marinës.

Si mund të ndryshohet pronari i një regjistrimi të vlefshëm në Hong Kong?

Në Hong Kong, pronësia e një varke të regjistruar mund të ndryshohet përmes procesit të transferimit të pronësisë. Procesi zakonisht përfshin hapat e mëposhtëm:

 • Pronari aktual dhe pronari i ri duhet të bien dakord për kushtet e shitjes dhe të nënshkruajnë një faturë shitjeje për të transferuar pronësinë e varkës.
 • Pronari i ri duhet të dorëzojë faturën e shitjes, së bashku me vërtetimin e identitetit dhe dëshminë e pronësisë së varkës, në Departamentin e Marinës.
 • Departamenti i Marinës do të shqyrtojë dokumentacionin dhe nëse gjithçka është në rregull, do të regjistrojë pronarin e ri në certifikatën e regjistrimit të mjetit lundrues.
Pasi regjistrimi të jetë përditësuar, pronari i ri do të marrë një certifikatë të re regjistrimi me emrin e ri dhe detajet e pronarit të ri.

Si mund ta anuloj regjistrimin aktual në Hong Kong?

Për të anuluar regjistrimin aktual të një varke në Hong Kong, pronari i varkës do të duhet të ndjekë këto hapa:

 • Njoftoni në lidhje me anulimin e regjistrimit duke paraqitur një njoftim me shkrim.
 • Jepini Departamentit të Marinës certifikatën origjinale të regjistrimit dhe çdo dokument tjetër përkatës, siç është fatura e shitjes ose dëshmia e pronësisë së varkës.
 • Nëse anija do të eksportohet, do t'ju duhet të provoni se anija është eksportuar, zakonisht duke i siguruar Departamentit të Marinës një kopje të dokumentit të transportit.
 • Pasi Departamenti i Marinës të ketë konfirmuar se të gjitha dokumentet e nevojshme janë marrë dhe se anija nuk është më në ujërat e Hong Kongut, regjistrimi do të anulohet.

A është regjistrimi i Hong Kongut i vlefshëm në të gjithë globin?

Fatkeqësisht, jo. Regjistrimi është i vlefshëm brenda ujërave të Hong Kongut.

Të gjitha Metodat e Pagesave Ndërkombëtare të Pranuara